Het Gekwetste Gewest

STUKKEN
ACTOREN
WETGEVING
ARCHIEFSCHEMA

situering
partners
ruimerproject
methodologie
bibliografie
contact

ARCHIEFSCHEMA

Het archiefschema voor de ordening van archiefstukken over de wederopbouw na WO I in de gemeentearchieven van de Westhoek is gebaseerd op een bestaande selectielijst voor gemeentelijk archief opgemaakt door de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD). De onderverdeling (bestaande uit een nummering en bijhorende titels in een hiërarchische structuur) is overgenomen van het schema van de VVBAD, maar er zijn taken, handelingen en reeksen van dossiers aan toegevoegd die nodig bleken om alle geselecteerde stukken over de wederopbouw een plaats te geven. De titels uit de selectielijst die niet van toepassing zijn op de wederopbouw zijn uit het schema weggelaten om de leesbaarheid ervan te bevorderen.  Er is daarbij wel op toegezien dat voor elke reeks (het laagste niveau in het schema) duidelijk is onder welke handeling, taak, domein en basisindeling zij thuishoort. De titels die zijn toegevoegd, zijn rood.
Aan elke reeks zijn archiefstukken uit de selectie van de 154 stukken gekoppeld, volgens het soort dossier waar ze inhoudelijk bij aansluiten. Sommige stukken zijn aan meerdere reeksen gekoppeld, omdat ze inhoudelijk passen in verschillende dossiers. Dit volgt deels uit het gegeven dat de gemeente enerzijds als tussenpersoon optrad voor de schadedossiers van haar inwoners en anderzijds zelf dossiers indiende voor de gemeentegebouwen. Briefwisseling met of documentatie van de Dienst der Verwoeste Gewesten kan bijvoorbeeld die beide verantwoordelijkheden als onderwerp hebben.
In onderstaand overzicht zijn de niveaus uit het schema waar effectief archiefstukken aan gekoppeld zijn, aanklikbaar. Het eigenlijke schema, waaruit de hiërarchie duidelijker blijkt, is downloadbaar via deze link.  

Download als Excel bestand - Download als PDF02 00 00 00 00 00 
Basisindeling
Interne huishouding

02 01 00 00 00 00 
Domein
Management en secretarie van het bestuur als geheel

02 01 02 00 00 00 
Taak
Centrale registratie en centraal beheer van het archief

02 01 02 01 00 00 
Handeling
Centrale registratie en opvolging van de correspondentie

02 01 02 01 02 00 
Reeks

02 02 00 00 00 00 
Domein
Interne huishouding van de dienst Stedenbouw

02 02 02 00 00 00 
Taak
Management

02 02 02 06 00 00 
Handeling
Deelname aan de uitwerking van huishoudelijke reglementen met betrekking tot de taken van de dienst stedenbouw

02 02 02 06 01 00 
Reeks
Dossiers van de uitwerking van huishoudelijke reglementen (dienstorders) met betreking tot de taken van het eigen organisatieonderdeel

02 04 00 00 00 00 
Domein
Beheer van de financin van het bestuur en van de eigen fiscaliteit van het bestuur

02 04 02 00 00 00 
Taak
Voorbereiding en uitvoering van de inningsopdrachten (vorderingen) van het college

02 04 02 05 00 00 
Handeling
Lenen

03 00 00 00 00 00 
Basisindeling
Publieke taken

03 08 00 00 00 00 
Domein
Medeorganisatie en uitvoering van maatregelen naar aanleiding van oorlogsdreigingen, oorlogshandelingen en bezettingen

03 08 05 00 00 00 
Taak
Meewerken aan de behandeling van schadedossiers van individuele geteisterden door de Rechtbank voor Oorlogsschade tijdens de wederopbouw na WO I

03 08 05 01 00 00 
Handeling
Opvolgen van schadedossiers van individuele geteisterden bij de Rechtbank voor Oorlogsschade

03 11 00 00 00 00 
Domein
Stedenbouw

03 11 01 00 00 00 
Taak
Ruimtelijke ordening en bouwpolitie

03 11 01 02 00 00 
Handeling
Opstellen van gemeentelijke plannen

03 11 01 05 00 00 
Handeling
Behandelen van een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) voor vergunningsplichtige werken en heffen van taksen dienaangaande

03 12 00 00 00 00 
Domein
Beheer van de onroerende goederen

03 12 01 00 00 00 
Taak
Beheer van de onroerende goederen exclusief de begraafplaatsen

03 12 01 08 00 00 
Handeling
In stand houden, veranderen of herstellen van een onroerend goed

03 12 01 09 00 00 
Handeling
Verhandelen van de onroerende goederen

03 12 01 09 04 00 
Reeks
Dossiers van een verhandeling (giften, legaten, onteigening, ruilverkaveling, aankoop, verkoop,...) van een onroerend goed

03 12 01 09 04 01 
Deelreeks

03 13 00 00 00 00 
Domein
Bevorderen, controleren en in kaart brengen van de lokale economie

03 13 02 00 00 00 
Taak
Het bevorderen van de lokale economie

03 13 02 04 00 00 
Handeling
Faciliteren van voorlichting door derden

03 13 03 00 00 00 
Taak
Controleren en vergunnen van activiteiten

03 13 03 14 00 00 
Handeling
Vaststellen van schade in de landbouw

03 13 04 14 01 00 
Reeks
Dossiers van het opvolgen van schadedossiers van landbouwbedrijven tijdens de wederopbouw na WO I

03 15 00 00 00 00 
Domein
Beschermen en bevorderen van het maatschappelijk welzijn

03 15 06 00 00 00 
Taak
Verzekeren van ieders recht op menswaardig wonen

03 15 06 01 00 00 
Handeling
Opvolgen van aanvragen voor wederopbouw na de oorlog

03 15 06 05 00 00 
Handeling
Behandelen van aanvragen van premies

03 15 06 08 00 00 
Handeling
Opvang en begeleiding van de herhuisvesting ten gevolge van afbraak of renovatie